Farmakoterapijska savjetovanja

U sklopu našeg projekta “Otvorimo vrata zdravlja” krećemo s farmakoterapijskim savjetovanjima naših korisnika s područja provedbe projekta, gradova Daruvara, Novske, Lipika, Garešnice, Virovitice i Grubišnog Polja.

Farmakoterapijskim savjetovanjima želimo pružiti cjelovitiju podršku našim korisnicima u prevenciji bolesti. Suradnjom ljekarnika i liječnika obiteljske medicine postižu se značajno bolji terapijskih ciljevi. Pacijenti se aktivno uključuju u svoje liječenje i značajno redovitije i preciznije koriste svoju propisanu terapiju.

Svrha farmakoterapijskog savjetovanja je pružiti cjelovitiju, integriranu podršku našim korisnicima omogućujući tako bolju zdravstvenu zaštitu i pozitivan utjecaj na zdravlje pacijenata te smanjenje i kontrolu troškova vezanih uz lijekove i liječenje.

Savjetovalište je namijenjeno:

 • osobama koje koriste više vrsta lijekova (lijekovi na recept, bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi, dodaci prehrani itd.)
 • osobama koje imaju problema s uzimanjem lijekova
 • osobama koje imaju pitanja vezano uz lijekove koje koriste
 • osobama koje pate od nuspojava lijekova
 • osobama koje koriste lijekove koje zahtijevaju pomno praćenje

Aktivnosti u sklopu farmakološkog savjetovanja:

 • Prikupljanje podataka o terapiji koju pacijent uzima i cjelokupnoj anamnezi
 • Identifikacija terapijskih problema (npr. identifikacija interakcija, identifikacija i prijava nuspojava)
 • Komunikacija i dogovor s liječnikom obiteljske medicine
 • Izrada individualiziranog plana skrbi
 • Procjena i praćenje ishoda liječenja u suradnji s liječnikom obiteljske medicine

Prije prvog savjetovanja potrebno je obavijestiti svojeg liječnika obiteljske medicine te se u dogovoru s njime naručiti za prvi termin telefonski ili putem e-maila.
Prije farmakološkog savjetovanja valja pripremiti:

 • popis svih lijekova koje pacijent uzima na recept (navesti za svaki: ime lijeka, doza lijeka, vrijeme uzimanja, koliko dugo pacijent ima lijek u terapiji),
 • popis lijekova koje pacijent kupuje u ljekarni bez recepta (npr. vitamini, minerali, lijekovi za liječenje boli,  visoke temperature, masti, kreme, inhalatori, sprejevi i slično),
 • zadnje laboratorijske nalaze (ukoliko ih ima),
 • povijest bolesti (nalazi svih liječnika specijalista unatrag godine dana npr. kardiolog, dijabetolog…),
 • navesti alergije na hranu ili lijekove (ukoliko ih ima),
 • OIB ili JMBG ili broj zdravstvene iskaznice te adresa stanovanja pacijenta;

Za pacijente koji nisu u mogućnosti samostalno pripremiti navedenu dokumentaciju osigurat ćemo podršku u tome.

Photo courtesy of Pixabay

Vrata zdravlja